Listopad 2012

Monografie Podzemní vody ČR

Česká geologická služba vydala zásadní hydrogeologickou monografii Podzemní vody ČR, kterou zpracoval autorský kolektiv pod vedením Jiřího Krásného. jde o dílo navazující na klasickou mongrafii Hydrogeologie ČSR I-II profesota Oty Hynie z 60. let. Knihu lze zakoupit v prodejně ČGS na Klárově  v Praze 1, http://obchod.geology.cz/. Více informací viz v příloze.

Expertízy ČAH

Ćeská asociace hydrogeologů nabízí expertní posouzení posudků a průzkumných zpráv z oboru hydrogeologie a sanační geologie z hlediska jejich odborné a metodické správnosti včetně doporučení dalšího postupu, doplnění informací apod. Toto stručné rámcové posouzení se děje korespondenční formou a je bezplatné.