Osvědčení odborné způsobilosti, Sbírka předpisů

Profil předpisu:

Titul předpisu:

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a  vyhodnocovat geologické práce

Citace: 206/2001 Sb.    Částka: 76/2001 Sb.
Na straně (od-do): 4274-4276 Rozeslána dne: 20. června 2001
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 4. června 2001 Datum účinnosti od: 20. června 2001
Platnost předpisu: ANO Datum účinnosti do:

 

Hesla rejstříku:
Vydáno na základě: 62/1988 Sb. § 26 odst. 1
Předpis mění:
Předpis ruší: 412/1992 Sb.

Text předpisu:

206
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí ze dne 4. června 2001 o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 4 zákona

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obory, pro něž se osvědčuje odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce (dále jen „odborná způsobilost“), stanoví doklady potřebné k prokázání odborné způsobilosti, rozsah potřebných znalostí právních předpisů souvisejících s geologickou činností, postup při ověřování odborné způsobilosti a způsob evidence a zveřejňování vydaných rozhodnutí o osvědčení odborné způsobilosti (dále jen „osvědčení“).

§ 2
Obory odborné způsobilosti

 1. Odborná způsobilost se osvědčuje pro obory zkoumání geologické stavby, ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie, environmentální geologie, sanační geologie, geochemie a geofyzika. Tyto obory se uvádějí na kulatém razítku odpovědného řešitele geologických prací.1)

 2. Pro účely této vyhlášky se rozumí

  1. zkoumáním geologické stavby geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. a ) zákona,
  2. ložiskovou geologií geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) a e) zákona,
  3. hydrogeologií geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) a d) zákona, pokud se týkají hydrogeologie,
  4. inženýrskou geologií geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) zákona, pokud se týkají inženýrské geologie,
  5. environmentální geologií geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. f) zákona,
  6. sanační geologií geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona,
  7. geochemií geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. a ) až g) zákona, pokud jsou prováděny pouze geochemickými metodami,
  8. geofyzikou geologické práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. a ) až g) zákona, pokud jsou prováděny pouze geofyzikálními metodami.

   

§ 3
Podmínky odborné způsobilosti

Fyzická osoba žádající o osvědčení (dále jen „žadatel“) musí splňovat tyto podmínky:

 1. bezúhonnost,2)
 2. vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních nebo technických věd s geologickým zaměřením a praxi v oboru v délce nejméně tří let nebo úplné střední odborné vzdělání s geologickým zaměřením s praxí v oboru nejméně pěti let,
 3. podíl na řešení geologických úkolů; prokazuje se autorstvím nebo autorským podílem na celkovém řešení geologických úkolů v oboru, pro který se žádá osvědčení, nebo autorstvím publikací zaměřených na požadovaný obor,
 4. odborná úroveň dosavadních prací (§ 5),
 5. složení zkoušky ze znalosti právních předpisů souvisejících s geologickou činností (dále jen „znalost právních předpisů“) (§ 6).

 

§ 4
Postup při ověřování odborné způsobilosti

 1. Při ověřování odborné způsobilosti se posuzuje odborná úroveň dosavadních prací (§ 5) a ověřuje znalost právních předpisů (§ 6).

 2. Ověřování odborné způsobilosti se zahajuje na základě písemné žádosti podané žadatelem Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“).

 3. Žádost obsahuje

  1. jméno, příjmení, akademický titul, popř. též vědeckou hodnost, dále datum a místo narození, adresu trvalého bydliště a telefonní, popř. elektronické spojení,
  2. obor, pro který je odborná způsobilost žádána,
  3. výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsíců,
  4. doklady o požadovaném vzdělání. U středoškolsky vzdělaných žadatelů jsou požadovány úředně ověřené kopie vysvědčení prokazující složení maturitní zkoušky z předmětu výuky se zaměřením na geologii. U absolventů vyšších odborných škol se geologické zaměření studia prokazuje úředně ověřenou kopií dokladu o absolutoriu. U vysokoškolsky vzdělaných žadatelů je požadována úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo obdobného dokladu vydaného vysokou školou, který prokazuje získání vysokoškolského vzdělání podle § 3 písm. b). Pokud z předloženého dokladu není zřejmé, že tato podmínka je splněna, je třeba žádost doplnit dokladem o studiu.3) Absolventi zahraničních škol předkládají obdobné doklady prokazující požadované odborné vzdělání,
  5. údaje o délce a zaměření dosavadní praxe žadatele při projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací doložené přehledem dosavadní odborné činnosti a seznamem prací (projekty, dílčí a závěrečné zprávy nebo jejich části a další odborné práce) v oboru, pro který je žádáno osvědčení, jejichž je žadatel autorem nebo na jejichž celkovém řešení se autorsky podílel. Při větším počtu prací je možno uvést pouze výběr prací, které žadatel považuje za reprezentativní,
  6. vybrané projekty, dílčí a závěrečné zprávy a další odborné práce, jimiž žadatel dokládá svoji odbornou úroveň a schopnosti projektovat, řídit a vyhodnocovat geologické práce. U ložiskové geologie předkládá žadatel nejméně jeden projekt a jednu zprávu, u ostatních oborů nejméně jeden projekt a dvě zprávy, případně jiné odborné práce. V případech, kdy žadatel nemůže předložit projekt, nahradí jej zprávou. U projektů a zpráv, na kterých se žadatel pouze podílel, specifikuje formou čestného prohlášení tu část projektu nebo zprávy, která je jeho dílem. Pokud některá předložená práce nebo její část tvoří obchodní tajemství4) objednatele prací, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti,
  7. doklad o zaplacení správního poplatku kolkovými známkami.5)
 4. Ministerstvo vydává osvědčení na dobu neurčitou,6) a to na základě splnění podmínek uvedených v § 3. V osvědčení vymezí obor geologických prací podle § 2, pro které osvědčení platí.

 5. Žadatel, jehož žádost byla zamítnuta, může podat novou žádost nejdříve po uplynutí jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

 6. Ten, komu bylo osvědčení ministerstvem zrušeno,6) může podat novou žádost nejdříve po uplynutí dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení osvědčení.

§ 5
Posouzení odborné úrovně dosavadních prací

 1. Odborná úroveň dosavadních prací se posuzuje hodnocením předložených prací odbornými garanty. Pro získání osvědčení je nezbytné, aby žadatel obdržel kladné hodnocení a doporučení nejméně dvou odborných garantů.

 2. Posouzení odborné úrovně dosavadních prací musí být provedeno písemně a odborný garant v něm musí podrobně uvést důvody, pro které doporučuje, či nedoporučuje přiznání odborné způsobilosti. Tyto důvody musí být opřeny o posouzení odborné úrovně dosavadních prací, popřípadě dalších geologických prací, jejichž autorem je prokazatelně žadatel. Hodnocení musí být odborným garantem podepsáno a datováno.

 3. Odborné garanty pro jednotlivé obory geologických prací jmenuje a odvolává ministerstvo z řad odborníků doporučených profesními organizacemi. Pro každý obor je jmenováno nejvýše 7 odborných garantů. Doporučení na jmenování, která předkládají stavovská a profesní sdružení geologů a geologických organizací, musí obsahovat profesní profil navrhovaného odborného garanta a podrobné věcné odůvodnění.

§ 6
Ověření znalosti právních předpisů

 1. Znalost právních předpisů se ověřuje zkouškou před zkušební komisí (dále jen „komise“). Komisi tvoří předseda, místopředseda a další členové, kteří jsou jmenováni a odvoláváni ministerstvem. Komise má nejméně 4 a nejvýše 7 členů. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Činnost komise zajišťuje tajemník komise jmenovaný ministerstvem, který není členem komise.

 2. Komise je schopná usnášení za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy a nejméně tří dalších členů komise. Rozhoduje se prostou většinou hlasů z přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.

 3. Předmětem zkoušky je ověření znalosti následujících právních předpisů a schopnosti jejich aplikace:

  1. u všech žadatelů zákon a prováděcí právní předpisy k zákonu,
  2. u žadatelů o obor ložisková geologie horní zákon, právní předpisy upravující hornickou činnost a příslušné části stavebního zákona, v ustanoveních dotýkajících se geologických ložiskových prací a využití jejich výsledků,
  3. u žadatelů o obory hydrogeologie, inženýrská geologie, environmentální geologie a sanační geologie právní předpisy z oblasti činností prováděných hornickým způsobem, zákon o vodách a stavební zákon, v ustanoveních dotýkajících se příslušných geologických prací,
  4. u všech žadatelů občanský zákoník, obchodní zákoník, správní řád a právní předpisy upravující zákonem chráněné zájmy, které představují střety s projektováním, prováděním a vyhodnocováním geologických prací. Předmětem zkoušky jsou ustanovení, která se týkají přípravy, realizace, vyhodnocení a likvidace následků geologických prací a využití jejich výsledků.

   

 4. V rámci ověřování odborné způsobilosti je možné zkoušku ze znalostí právních předpisů nejvýše dvakrát opakovat, a to nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.

 5. Bližší vymezení právních předpisů a okruhy otázek ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a sdělí je žadateli v předvolání ke zkoušce.

 6. Výsledkem zkoušky je výrok komise „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. V případě, že uchazeč nevyhověl, seznámí předseda komise uchazeče s důvody, které komisi vedly k negativnímu hodnocení. Výsledek zkoušky se vyhlašuje v den konání zkoušky.

 7. O zkoušce je vyhotoven protokol, ve kterém se uvedou zkušební otázky a výsledek zkoušky. V případě, že žadatel nevyhověl, uvede se zdůvodnění. Protokol podepisuje předseda nebo místopředseda komise.

§ 7
Důvěrnost

Materiály předložené žadatelem k žádosti o odbornou způsobilost jsou důvěrné a bez předchozího písemného souhlasu žadatele mohou být zpřístupněny pouze odborným garantům a zaměstnancům ministerstva, kteří zajišťují ověřování odborné způsobilosti.

§ 8
Způsob evidence a zveřejňování vydaných osvědčení

 1. Evidence ministerstva o vydaných osvědčeních (dále jen "evidence") obsahuje jmenný seznam držitelů vydaných osvědčení a jejich adresu, vymezení oboru geologických prací, pro které osvědčení platí, datum vydání osvědčení a termín platnosti osvědčení u těch osvědčení, která byla vydána na dobu určitou podle dosavadní právní úpravy.

 2. Každý může nahlížet do evidence a pořizovat z ní výpisy a opisy.

 3. Údaje z evidence zveřejňuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a na jeho internetové stránce.

§ 9
Přechodná ustanovení

 1. Platná osvědčení vydaná na dobu určitou podle dosavadní právní úpravy zůstávají v platnosti na dobu, na kterou byla vydána.

 2. Žadatel s osvědčením vydaným na dobu určitou podle dosavadní právní úpravy, který si podá žádost před uplynutím této doby, může projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce do šesti měsíců od uplynutí platnosti osvědčení.

 3. Osvědčení vydaná pro obor geologické práce-sanace se považují za osvědčení vydaná pro obor sanační geologie.

§ 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 412/1992 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce.

§ 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr:
s RNDr. Kužvart v. r.

 


 1. § 3 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000
 2. § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.
 3. § 57 odst. 1, 3, 6 nebo 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
 4. § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
 5. § 7 odst. 7 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích.
 6. § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., ve znění zákona č. 366/2000 Sb.