Základní informace o ČAH

Česká asociace hydrogeologů, z.s. (ČAH) je nezávislá, stavovská, dobrovolná organizace typu profesní komory zastupující odborné zájmy hydrogeologů v České republice. Z hlavních úkolů a činností ČAH lze jmenovat odborné, informační a vzdělávací služby pro naše členy, celou vodohospodářskou obec i pracovníky vodoprávních úřadů (školení, semináře, konference). Naším posláním je všestranně přispívat k rozvoji oboru hydrogeologie tak, aby se zkvalitňoval hydrogeologický průzkum, a zvyšovala se efektivnost využívání a ochrany podzemních vod určených primárně pro zásobování obyvatelstva zdravotně nezávadnou pitnou vodou. Naše organizace vystupuje jako reprezentant oboru i profese hydrogeologa vůči státním orgánům, především ministerstvu životního prostředí. Zástupci ČAH se podílejí na zkouškách odborné způsobilosti v oborech hydrogeologie, sanační geologie a environmentální geologie, vyřizování stížností na odbornou úroveň hydrogeologických prací, na přípravě právních předpisů a metodik, na formulaci strategických výzkumných záměrů apod.