Pozvánka na valnou hromadu a seminář o nových předpisech

Srdečně zveme všechny členy ČAH, z.s. na odborný seminář a na řádnou valnou hromadu ČAH, z.s., která se bude konat v Praze v pondělí dne 25. listopadu 2019 ve 13.00 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, v zasedací místnosti budovy C, 1. patro.

Upozorňujeme na odborný seminář zaměřený na předání důležitých informací vyplývajících z nových a novelizovaných právních předpisů za uplynulý rok (dopady novely vodního zákona 113/2018 Sb., připravovaná tzv. suchá novela vodního zákona, požadavky vyhlášky 183/2018 Sb. a její novely 197/2019 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu, nová metodika MŽP k zasakování odpadních vod).

Program valné hromady je navržen jako standardní, hlavními body programu je zpráva o činnosti a hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2020. Valná hromada nebude volební (pokud plénum VH nerozhodne jinak), protože podle Stanov ČAH se vedení volí v pravidelném intervalu pět let, a poslední volby proběhly v roce 2015.

Navržený program jednání:

 1. Odborný seminář – požadavky nových předpisů 13.00 (Josef V. Datel, Svatopluk Šeda)
 2. Valná hromada 14.00 (s možným odročením na 15.00)
  1. Úvod, zahájení, jmenování zapisovatele a skrutátorů
  2. Volba návrhové komise
  3. Zprávy o činnosti, hospodaření a stavu členstva
  4. Rozpočet na rok 2019
  5. Diskuse, různé, závěr

Další body na program valné hromady má právo navrhovat kterýkoliv řádný nebo čestný člen ČAH. Obdržené návrhy předem (kterémukoliv členu vedení ČAH) nebo přednesené přímo na valné hromadě budou předloženy valné hromadě k odsouhlasení zařazení do programu.

Podle článku 4.5 Stanov ČAH, pokud se nesejde v určenou dobu (14.00) nadpoloviční většina členů, valná hromada se odročí o jednu hodinu (na 15.00) a pak se prohlásí za usnášeníschopnou při jakémkoliv počtu členů.

Předpoklad ukončení jednání je mezi 16-17.00, v závislosti na délce diskuse.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte: Josef V. Datel ​jvdatel@gmail.com, mobil 604 381 243, Tomáš Charvát TomCharvat@seznam.cz, mobil 602 343 204.

Těšíme se na shledanou s vámi v co nejhojnějším počtu. Občerstvení bude zajištěno.

Jménem výkonné rady ČAH Josef V.Datel a Tomáš Charvát

Spojení veřejnou dopravou na místo: z centra Prahy: metrem A na Dejvickou (výstup Vítězné náměstí „Kulaťák“), a poté některým z autobusů 107, 147, 116, 160 tři zastávky do zastávky Výzkumný ústav vodohospodářský (zastávka na znamení). Případně na konečnou tramvaje 8 a 18 (Nádraží Podbaba) a výše uvedenými autobusy jednu stanici směrem ven z centra.