Stanovy České asociace hydrogeologů

(občanské sdružení založené podle zák. 83/1990 Sb.)

Název: Česká asociace hydrogeologů (ČAH)

Sídlo: Albertov 6, 128 43 Praha 2

Cíl činnosti: Česká asociace hydrogeologů je nezávislá, stavovská, dobrovolná organizace zastupující odborné zájmy hydrogeologů v České republice

1. Základní ustanovení

1.1 Hydrogeologie je vědní obor, který se zabývá podzemní vodou, jejím vznikem, výskytem , pohybem, složením, využitím a ochranou ve vztahu ke stavbě a složení zemské kůry. Je hraničním oborem mezi přírodními a technickými vědami. Opírá se o poznatky geologických věd a využívá poznatků dalších přírodních věd, především matematiky, fyziky a chemie. Hydrogeologie je integrována s řadou příbuzných oborů, jako jsou hydrologie, hydrochemie, geofyzika, hydraulika a ochrana životního prostředí. Úkolem hydrogeologie je získávání poznatků o procesech tvorby a výskytu zdrojů podzemních vod zejména pro účely jejich optimálního využívání, jejich kvalitativní a kvantitativní ochrany a při výstavbě inženýrských, báňských a jiných děl.

1.2 Česká asociace hydrogeologů působí na území České republiky. Spolupracuje a koordinuje svou činnost s obdobnými profesními seskupeními v České republice a v zahraničí. Je připravena spolupracovat s partnerskými profesními asociacemi dalších geologických oborů na vzniku jednotné geologické komory ČR.

1.3 Posláním ČAH je:

 • rozvíjet obor hydrogeologie tak, aby se stále zkvalitňovala činnost hydrogeologů a tím se zvýšila efektivnost využívání a ochrany podzemních vod vedoucí k zásobování obyvatelstva zdravotně nezávadnou pitnou vodou
 • reprezentovat obor hydrogeologie a profesi hydrogeologa vůči státním orgánům, samosprávě i hospodářské sféře
 • hájit profesní zájmy svých členů a celé hydrogeologické obce
 • šíření dobrého jména české hydrogeologie v zahraničí
 • zajišťovat všeobecnou informovanost o úkolech a postavení oboru hydrogeologie a o údajích důležitých pro zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou

2. Úkoly a práva

2.1 ČAH je v oboru hydrogeologie partnerem státních orgánů. Pro jejich potřeby a v souladu s platnými předpisy:

 • podílí se na formulaci práv a povinností držitele osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie
 • podílí se na posuzování, schvalování, udělování a odebírání osvědčení odborné způsobilosti k činnosti v oboru hydrogeologie v podnikatelské a jiné činnosti
 • vyjadřuje se k legislativním opatřením, vydávanými státními orgány, pokud se týkají zájmů hydrogeologů (zákony, vyhlášky,nařízení, technické normy a pod.)

2.2 Pro všechny uvedené úkoly je ČAH připraven jmenovat z řad předních odborníků příslušného zaměření členy do pracovních komisí a podobných orgánů.

2.3 ČAH je připravena:

 • vybrat ze svých řad odborníky na posuzování závažných odborných, vědeckých a technických záměrů, projednávaných státními orgány i soukromými firmami
 • aktivně spolupracovat při řešení velkých ekologických havárií a přírodních katastrof
 • spolupracovat při výuce geologie a hydrogeologie na vysokých školách, příp. i na středních školách
 • napomáhat výzkumným aktivitám v rámci oboru
 • vyjadřovat se k výběru a jmenování soudních znalců v oboru hydrogeologie

2.4 Podle zájmů a možností Česká asociace hydrogeologů zajišťuje následující odborně-organizační aktivity:

 • bezplatné vydávání informačního zpravodaje, odborné semináře, konference, vědecká symposia, exkurse a studijní cesty, odborné kursy nových metodik, technik a technologií, odborná publikační činnost, konzultační a poradenské služby, populárně-naučná osvěta oboru hydrogeologie v širší veřejnosti.

3. Členství

3.1 ČAH sdružuje všechny zájemce, kteří jsou vědecky, odborně nebo jinak činní v oboru hydrogeologie a oborech příbuzných a mají pro tuto činnost odbornou nebo vědeckou kvalifikaci.

3.2 Členem ČAH se může stát i cizí státní příslušník, pokud pracuje v oboru na území ČR.

3.3 Členy ČAH se mohou stát pouze fyzické osoby, členství právnických osob není přípustné.

3.4 Členství v ČAH nevylučuje členství v jiných obdobných organizacích.

3.5 Přihlášky o členství přijímá, o členství rozhoduje a členství potvrzuje výkonná rada ČAH. Na členství není právní nárok.

3.6 Každý člen má právo volit výkonné orgány a být do nich volen, zúčastňovat se valné hromady, jednat na ní, předkládat návrhy a připomínky valné hromadě i výkonné radě, hlasovat na valné hromadě, být informován o celé činnosti ČAH, všech jejích akcích a zúčastňovat se jich a dostávat zpravodaj.

3.7 Každý člen je povinen dodržovat stanovy ČAH, nejednat proti zájmům ČAH, plnit usnesení orgánů ČAH, řádně platit členské příspěvky a dodržovat etiku vzájemných vztahů a principy vzájemné kolegiality.

3.8 Od každého člena se očekává aktivní podpora záměrů a činnosti asociace.

3.9 Členství zaniká písemným oznámením člena, neplacením členských příspěvků po dobu delší než 2 roky, vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady, nebo úmrtím člena.

3.10 Vyloučit člena může valná hromada z následujících důvodů:

 • hrubé porušování profesionální etiky v podnikatelské činnost člena
 • hrubé narušování principu vzájemné kolegiality mezi členy hydrogeologické obce
 • jednání proti zájmům asociace, nerespektování právoplatných usnesení orgánů ČAH
 • ostatní hrubé porušování stanov asociace

3.11 Valná hromada může rozhodnout o přijetí čestných členů ČAH. Pro čestné členy platí všechna práva a povinnosti řádných členů kromě práva být volen do výkonných orgánů asociace a kromě povinnosti platit členské příspěvky.

4. Vnitřní uspořádání

4.1 ČAH má působnost v ČR. Členové se mohou sdružovat do poboček s regionální nebo tématickou působností. Pobočku mohou vytvořit minimálně 3 členové ČAH. Každá pobočka si volí do svého čela tajemníka, který organizuje její činnost, zprostředkovává styk s ústředím a má právo účastnit se schůzí výkonné rady ČAH (s hlasem poradním). Při poklesu počtu členů pobočky pod 3 pobočka zaniká.

4.2 Nejvyšším orgánem ČAH je valná hromada, která:

 • schvaluje a upravuje stanovy asociace
 • volí výkonné orgány (výkonnou radu a revizní komisi) na funkční období, a to tajnou volbou z kandidátů navržených na valné hromadě
 • projednává a schvaluje činnost výkonné rady a revizní komise za uplynulé období
 • projednává a řeší spory a stížnosti, které ji předává výkonná rada nebo revizní komise, anebo spory a stížnosti vznesené přímo na tyto výkonné orgány asociace
 • vytyčuje program činnosti a záměry asociace na další funkční období
 • je oprávněna rozhodovat o všech dalších otázkách činnosti asociace

4.3 Funkční období výkonných orgánů ČAH je tříleté, tzn. že řádná valná hromada se koná jednou za 3 roky. Pokud se valná hromada nesejde do 3 let, staré výkonné orgány plní své funkce až do doby ustavení orgánů nových.

4.4 Ze závažných důvodů je možné svolat mimořádnou valnou hromadu, a to v těchto případech:

 • každý člen ČAH může svolat mimořádnou valnou hromadu, jestliže si předem zajistí písemný souhlas třetiny členů ČAH; tuto svou aktivitu musí písemně oznámit úřadující výkonné radě minimálně 1 měsíc před konáním mimořádné valné hromady, jinak je mimořádná valná hromada neplatná.
 • pokud přestanou z různých důvodů trvale vykonávat činnost výkonné orgány asociace (výkonná rada nebo revizní komise), jsou zbylí členové těchto orgánů povinni svolat mimořádnou valnou hromadu; pokud tak neučiní, je oprávněn svolat mimořádnou valnou hromadu kterýkoliv člen asociace, aniž musí splnit požadavky uvedené v předchozím odstavci
 • revizní komise je oprávněna samostatně svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud zjistí, že se s prostředky asociace nakládá způsobem odlišným od schváleného záměru předchozí valnou hromadou nebo když zjistí, že výkonná rada jedná v rozporu s obecně platnými předpisy či se stanovami
 • výkonná rada může svolat mimořádnou valnou hromadu ve všech případech dle svého uvážení. Rozhodování se na valné hromadě děje zásadně hlasováním, přičemž rozhoduje prostá většina hlasů.

4.5 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebné množství členů, valná hromada se odročí o 20 minut a pak se prohlásí za usnášeníschopnou při jakémkoliv počtu členů. Každý člen ČAH musí být na valnou hromadu s dostatečným časovým předstihem pozván, zpravidla ve formě písemného oznámení. Rozhodování se na valné hromadě děje zásadně hlasováním, přičemž rozhoduje prostá většina hlasů.

4.6 Nejvyšším výkonným orgánem ČAH je výkonná rada, která je minimálně 5-členná. Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedy, příp. další své členy pověřuje funkcemi dle potřeby. Svá rozhodnutí zásadně přijímá hlasováním, přičemž rozhoduje prostá většina hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4.7 Výkonná rada ČAH řídí asociaci v době mezi valnými hromadami

4.8 Výkonná rada ČAH plní zejména tyto funkce:

 • svolává a organizuje valné hromady
 • předkládá valné hromadě návrhy a zprávy o činnosti a zprávu o hospodaření
 • plní úkoly vyplývající ze závěrů valné hromady
 • přijímá nové členy, provádí evidenci členské základny
 • vůči státním orgánům a dalším právnickým i fyzickým osobám vystupuje a jedná jménem ČAH
 • hospodaří s finančními prostředky a dalším majetkem ČAH

4.9 Kontrolním orgánem ČAH je revizní komise (3-členná), která se řídí stanovami, usneseními valné hromady a obecně platnými předpisy. Kontroluje dodržování stanov, plnění usnesení valné hromady a hospodaření s finančním prostředky a dalším majetkem ČAH. Za tím účelem mají členové revizní komise právo přístupu ke všem písemným materiálům asociace. Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se schůzí výkonné rady (s hlasem poradním). Valná hromada může rozhodnout, že funkci revizní komise může plnit pověřená osoba - revizor.

5. Hospodaření ČAH

5.1 Česká asociace hydrogeologů je samostatný právní subjekt, který hospodaří s finančními prostředky získávanými členskými příspěvky, sponzorskými dary, organizováním odborných akcí a setkání, publikační a jinou činností.

5.2 O užití finančních prostředků a majetku asociace rozhoduje výkonná rada v rámci valnou hromadou schválených záměrů asociace a v souladu se stanovami.

5.3 Hospodaření je průběžně kontrolováno revizní komisí a za uplynulé období schvaluje hospodaření asociace valná hromada na základě zprávy o hospodaření, kterou předkládá výkonná rada ČAH.

5.4 Přístup k účtům asociace a právo nakládat s finančními prostředky a dalším majetkem mají osoby zmocněné valnou hromadou nebo výkonnou radou asociace. Odebrat toto zmocnění má právo orgán, který zmocnění vydal, nebo orgán nadřízený. Osobě zmocněné valnou hromadou lze v závažných důvodech (zpravidla při nebezpečí z prodlení) jen pozastavit toto zmocnění společným rozhodnutím výkonné rady a revizní komise, do doby svolání příští valné hromady.

5.5 Výkonná rada stanoví osobu, která bude sledovat a evidovat veškeré nakládání s finančními prostředky a dalším majetkem asociace, zajistí vedení účetnictví a bude zajišťovat další související činnosti. K tomu je každý člen ČAH, který má oprávnění nakládat s finančními prostředky a dalším majetkem asociace, povinen bez prodlení poskytovat této osobě všechny údaje o pohybu majetku ČAH. Neplnění této povinnosti je důvodem k odnětí nebo pozastavení jeho práva dále nakládat s majetkem asociace ve smyslu čl. 5.4.

6. Vztah k jiným organizacím

6.1 Česká asociace hydrogeologů je připravena k úzké spolupráci s podobně zaměřenými profesními a zájmovými organizacemi u nás i v zahraničí. Je připravena zejména:

 • sdělovat organizační a odborné informace o připravovaných akcích a provádět jejich časovou a jinou koordinaci
 • jednat o koordinaci, kooperaci a dalších formách úzké spolupráce s ostatními organizacemi na poli společných zájmů, při přípravě a realizaci společných akcí
 • delegovat své zástupce odpovědné za styk a spolupráci s partnerskými organizacemi a podobně kooptovat zástupce těchto organizací u ČAH a umožnit jim v možné míře účast na vnitřním životě asociace (např. účast na schůzích výkonné rady, na valné hromadě, otisknutí článků a oznámení v bulletinu ČAH a pod.).
 • doporučovat složení různých výborů, skupin, sekcí a j. v oboru hydrogeologie, jejichž vytvoření si vyžádá jiná organizace.

6.2 Česká asociace hydrogeologů je připravena aktivně usilovat ve spolupráci s ostatními profesními organizacemi geologických oborů o vytvoření jednotné geologické komory a vyslat své zástupce do přípravné pracovní komise této komory a později i do vlastních řídících orgánů komory.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Jménem ČAH jsou oprávněni jednat předseda a místopředsedové, příp. jiný člen ČAH pověřený výkonnou radou nebo valnou hromadou ČAH. Každý z nich jedná samostatně.

7.2 Zánik ČAH je možný rozhodnutím MV ČR na základě zákona nebo dvoutřetinovým rozhodnutím členů přítomých na valné hromadě. O vypořádání majetku asociace při jejím zániku rozhoduje valná hromada na základě platných zákonů.

7.3 Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou ČAH dne 4.12.1998 v Ostravě jako změna původních stanov, které byly zaregistrovány MV ČR dne 3.5.1990, pod č.j. VSP/1-41/90-R.

Změna stanov byla vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 25.1.1999 pod číslem jednacím VSP/1-41/90-R (otisk kulatého razítka MV č. 32).