Úterý, 23. července, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Časté dotazy

Časté dotazy

FAQ 1: Nejsem spokojen s výsledkem/a provedením hydrogeologického průzkumu nebo posudku na své studni nebo studni sousední, mám dojem, že mi soused „sebral“ vodu či poškodil její kvalitu, případně se bojím, že plánované vrtné práce u sousedů poškodí kvalitu/kvantitu vody v mojí studni. Jak mám dále postupovat a na koho se obrátit, případně kdy přesně má cenu chtít placenou expertízu od ČAH?

K dílčím technickým aspektům se z naší strany nemůžeme konkrétně vyjadřovat, pokud nemáme prostudovány všechny originální dokumenty, neznáme všechny informace a nejsme s případem podrobně seznámeni. Nicméně můžeme uvést několik obecných doporučení, se kterými se budete muset v každém případě dále zabývat, a které vám pomohou se rozhodnout, jak dále postupovat. Měl byste mít co nejúplnější dokumentaci vlastní studny i studny sousední (technická konstrukce, hloubky, horninový profil, hloubky hladin, odebíraná množství, výsledky čerpacích zkoušek, jakost vody apod.) – bez těchto informací bude prokazování věcí uvedených výše velmi problematické. Jako majitel sousedního pozemku a studny byste měl být účastníkem řízení, a tedy měl mít přístup k dokumentaci vrtu na sousedním pozemku. Zajištění dokumentace k vlastní studni je pak jen na vás. Pokud se domníváte, že už k nějakým škodám došlo, je nezbytné doložit stav vaší studny v době před vybudováním vrtu, a tedy před vznikem škody (hladiny, kvalita apod.). Pokud toto nejste schopen věrohodně doložit (provedenými dřívějšími rozbory, měřením hladin odborníkem apod.), bude velmi obtížné sousednímu stavebníkovi dokazovat, že vám způsobil nějakou škodu. Pro ovlivnění kvality i množství vody ve vaší studni má zásadní význam správně provedená a dostatečně dlouhá čerpací zkouška na novém vrtu (zda byla provedena, v jaké délce a kvalitě, a jaké jsou její výsledky), jejíž součástí musí být i měření hladin okolních studní. Vyhodnocení dat získaných touto zkouškou může velmi přispět k objasnění vzájemného možného vlivu nové studny a studní okolních. Navržení, provedení a vyhodnocení této zkoušky je vysoce odborná činnost a musí být v rukou odborně způsobilého hydrogeologa. Z hlediska možné vzdálenosti od potenciálních zdrojů znečištění (např. septik) je tato skutečnost řešena ve vyhlášce 501/2006 Sb. Ochranná pásma nejsou povinná pro individuální zdroje a obvykle se nevyhlašují. Pokud by se v tomto případě vyhlašovala a zasahovala na váš pozemek, je nezbytný váš souhlas, případně doložení veřejného zájmu, který by mohl omezit vaše vlastnická práva (to je aplikované obvykle u vodárenských zdrojů pro hromadné zásobování, z logicky věci se to nemůže týkat individuálního zdroje). Ohledně sledování stavu vaší studny do budoucna, zda se nezačnou projevovat některá negativa vlivem nové studny, je třeba se poradit s vámi najatým hydrogeologem, který vám doporučí intervaly a způsoby měření, odběru vzorků apod., a vzniklé výsledky vám vyhodnotí. Seznam odborně způsobilých osob v hydrogeologii najdete na stránkách MŽP https://www.mzp.cz/www/geo-experti.nsf. Seznam soudních znalců v oboru (ti budou nezbytní v případě, že spor se dostane až do fáze soudního jednání) najdete např. na https://seznat.justice.cz/ (nejlépe obor Těžba – geologie).“