Úterý, 23. července, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou výrobkem, který využívá pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody tepla z ovzduší nebo z podzemí. Do oboru hydrogeologie spadají tepelná čerpadla systému země x voda a voda x voda, oba typy využívají zemského tepla převzatého z horninového prostředí a podzemní vody. Svým charakterem a hloubkou mohou významně a případně až nevratně ovlivnit vodní poměry. To proto, že vrty systému země x voda  využívající zemské teplo z horninového prostředí procházejí při běžné hloubce 100 – 200 m několika zvodněnými kolektory a pokud by došlo jejich prostřednictvím k propojení těchto kolektorů, významně by se mohly ovlivnit vlastnosti vodních útvarů vázaných na tyto kolektory. Vrty systému voda x voda naopak využívají teplo z podzemní vody. Tuto vodu přímo odebírají a po průchodu výměníkem tepelného čerpadla ji často vypouštějí do vod povrchových nebo do jiného vodního útvaru podzemní vody, než ze kterého byla voda odebíraná. Prostřednictvím těchto vrtů proto může docházet k ochuzování zásob podzemní vody nebo ke změně její jakosti.


Proto POZOR! PRIMÁRNÍ OKRUHY TEPELNÝCH ČERPADEL SYSTÉMU ZEMĚ X VODA A VODA X VODA PŘEDSTAVUJÍ ZCELA ZÁSADNÍ RIZIKO PRO VODNÍ REŽIM ÚZEMÍ.


Proto je vždy nutné, aby jejich projekt navrhoval zkušený a především místa znalý hydrogeolog, s jehož pomocí bude tepelné čerpadlo sloužit jako dosud nejprogresivnější otopný systém.