Čtvrtek, 20. června, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Etický kodex AIPG

Etický kodex AIPG

(přijat 11. prosince 1989, s úpravami přijatými 4. října 1998)

PREAMBULE

Členové Amerického institutu profesionálních geologů jsou oddáni nejvyšším standardům osobní integrity a profesionálního chování. Etický kodex se skládá ze tří částí: Kánony, které jsou obecnými principy jednání; Etické standardy, které jsou cíly, k nimž členové směřují, a Pravidla chování. Chování v souladu s Pravidly chování je povinné a porušení kteréhokoliv pravidla bude důvodem pro disciplinární řízení vedené Institutem. Podle stanov může Institut také uložit potrestání pro protiprávní jednání a mezi jinými důvody kvůli pozastavení nebo revokaci registrace nebo licence. Disciplinární řízení může nabývat formy soukromého napomenutí, veřejné důtky, pozastavení členství nebo vyloučení. Etický kodex se vztahuje na všechny profesionální aktivity členů nebo mimořádných členů, ať se vyskytují kdekoliv. Výraz „člen“ kdekoli v tomto textu zahrnuje i mimořádné členy. Člen nesmí být zproštěn etické odpovědnosti na základě svého zaměstnaneckého poměru; proto, že člen delegoval úkol na podřízeného; nebo proto, že se člen nepodílel na poskytování služeb v rámci kompenzace.

KÁNON 1. Všeobecné povinnosti

Členové by měli být vedeni nejvyššími standardy osobní integrity a profesionálního chování.

STANDARD 1.1

Členové by měli usilovat o poctivost, integritu, loajalitu, spravedlnost, nestrannost, otevřenost, věrnost, neporušitelnost důvěry a o čestné jednání, jako o způsob života.

Pravidlo 1.1.1 Zažádáním nebo pokračováním v členství v Institutu člen souhlasí s dodržováním a udržováním tohoto Etického kodexu.

KÁNON 2. Povinnosti vůči veřejnosti

Členové by měli udržovat veřejné zdraví, bezpečnost a blahobyt při výkonu profesionálních služeb a vyhnout se byť jen náznaku neslušnosti.

STANDARD 2.1

Členové by měli dodržovat a vyhovovat požadavkům všech platných zákonů, kodexů a nařízení.

Pravidlo 2.1.1 Člen se nesmí vědomě účastnit jakýchkoli protiprávních aktivit nebo vědomě svolit s publikováním svých zpráv, map nebo jiných dokumentů k nelegálním účelům.

Pravidlo 2.1.2 Člen nesmí ani nabízet ani poskytnout jakoukoliv protiprávní platbu, dar nebo jinou ocenitelnou úhradu úřední osobě za účelem ovlivnění rozhodnutí takové osoby; ani přijmout jakoukoli platbu, dar nebo jinou ocenitelnou úhradu, která by měla ovlivnit rozhodnutí učiněné jménem veřejnosti členem coby veřejnoprávní osobou.

Pravidlo 2.1.3 Pokud se člen dozví o rozhodnutí nebo jednání učiněném zaměstnancem, klientem nebo kolegou, které porušuje zákon nebo nařízení, musí jej od takového jednání zrazovat, a pokud takové porušení může mít vliv na veřejné zdraví, bezpečnost nebo blahobyt, musí jej oznámit úřadům odpovědným za vynucování takového zákona nebo nařízení.

STANDARD 2.2

Členové by měli být pečliví, pravdomluvní a otevření při jakékoliv komunikaci s veřejností.

Pravidlo 2.2.1 Člen se nesmí vědomě zapojovat do lživého nebo klamavého inzerování nebo vědomě pronést lživá, zavádějící nebo klamavá vyjádření nebo tvrzení vztahující se ke geologii jako profesi nebo k profesionální kvalifikaci nebo schopnosti vlastní nebo ostatních geologů.

Pravidlo 2.2.2 Člen nesmí vydat falešné prohlášení nebo informaci, o níž ví, že je falešná nebo zavádějící, i kdyby k tomu dostal pokyn od zaměstnavatele nebo klienta.

Pravidlo 2.2.3 Člen se musí vyhnout vydávání senzačních, přehnaných nebo neověřených prohlášení, která mohou klamat nebo podvést příslušníky veřejnosti nebo jakéhokoli veřejného orgánu.

STANDARD 2.3

Členové by se jako občané a odborníci měli účastnit veřejného života.

Pravidlo 2.3.1 Člen působící v pozici veřejnoprávní osoby musí uplatňovat svou moc nestranně a nesmí se snažit užívat svou moc pro svůj osobní prospěch nebo k zajištění výhod v rámci volné soutěže.

STANDARD 2.4

Členové by měli zvyšovat veřejné povědomí o dopadech geologie a geologických procesů na kvalitu života.

KÁNON 3. Povinnosti vůči zaměstnavateli a klientu

Členové by měli sloužit svým zaměstnavatelům a klientům věrně a kompetentně v rozsahu svých profesních a etických závazků.

STANDARD 3.1

Členové by měli odkrýt jakýkoliv aktuální konflikt zájmů, který by mohl mít vliv na jejich schopnost sloužit věrně svému zaměstnavateli nebo klientu.

Pravidlo 3.1.1 Člen je povinen odkrýt svému potenciálnímu zaměstnavateli nebo klientu existenci jakéhokoliv vlastněného nebo kontrolovaného horninového nebo jiného zájmu, který by mohl mít relevantní vliv na takové zaměstnání.

Pravidlo 3.1.2 Člen, který má nebo očekává výdělečný zájem na majetku, k němuž člen podává zprávy, musí existenci takového zájmu nebo očekávaného zájmu oznámit.

Pravidlo 3.1.3 Člen zaměstnaný nebo najatý jedním zaměstnavatelem nebo klientem nesmí přijmout bez písemného souhlasu od zaměstnavatele nebo klienta jiný závazek, pokud jsou zájmy obou jakkoliv konfliktní.

Pravidlo 3.1.4 Člen nesmí přijmout provize (referenční poplatky) od jakékoliv osoby, které je členův zaměstnavatel nebo klient doporučen; nicméně, nic zde stanovené nemůže členovi zakázat získat náhradu od zaměstnavatele nebo klienta za konzultaci nebo jinou službu opravdu vykonanou.

Pravidlo 3.1.5 Člen nesmí nabídnout nebo zaplatit provizi (referenční poplatek) osobě, která doporučuje zaměstnavatele nebo klienta členovi; nicméně, nic zde stanovené nemůže členovi zakázat, aby této osobě uhradil konzultaci nebo jiné služby skutečně vykonané.

STANDARD 3.2

Členové by měli chránit v nejvyšší možné míře zájem zaměstnavatele nebo klienta, pokud tento je v souladu s veřejným zdravím, bezpečností a blahobytem a s členovými právními, profesionálními a etickými závazky.

Pravidlo 3.2.1 Člen nesmí užívat, přímo nebo nepřímo, důvěrné informace získané od zaměstnavatele nebo klienta nebo v souvislosti s poskytováním služeb pro něj jakýmkoliv způsobem, který by byl v rozporu nebo na újmu zájmům zaměstnavatele nebo klienta, s výjimkou předchozího souhlasu zaměstnavatele nebo klienta nebo tam, kde odhalení informací vyžaduje zákon.

Pravidlo 3.2.2 Člen, který prováděl výzkum pro zaměstnavatele nebo klienta, se nesmí snažit získat ekonomický prospěch z dosažených informací bez písemného svolení od zaměstnavatele nebo klienta, pokud není jasné, že již neexistuje konflikt zájmů s původním zaměstnavatelem nebo klientem.

Pravidlo 3.2.3 Člen nesmí užívat zdroje zaměstnavatele nebo klienta k soukromému prospěchu bez předchozí znalosti a souhlasu svého zaměstnavatele nebo klienta.

STANDARD 3.3

Člen by měl sloužit svému zaměstnavateli nebo klientu kompetentně.

Pravidlo 3.3.1 Člen musí vykonávat takové profesionální služby nebo vydávat takové profesionální rady, které jsou pouze v rámci vzdělání nebo zkušenosti jeho/jejího nebo jejich profesionálních partnerů, konzultantů nebo zaměstnanců, a musí oznámit zaměstnavateli nebo klientovi, když je nějaká profesionální rada mimo odbornost člena.

Pravidlo 3.3.2 Člen nesmí vyjadřovat profesionální názor nebo předložit zprávu bez toho, aby byl důkladně informován v rozsahu, v němž to lze rozumně očekávat, vezme-li se v úvahu účel, za kterým je zpráva žádána.

Pravidlo 3.3.3 Člen se musí zapojit nebo poradit takové zapojení zaměstnavateli nebo klientovi do spolupráce s ostatními odborníky a specialisty všude tam, kde je zaměstnavatelův nebo klientův zájem nejlépe chráněn takovou spoluprací.

STANDARD 3.4

Členové musí sloužit svým zaměstnavatelům a klientům usilovně a poskytovat své služby včas.

STANDARD 3.5

Členové, pro něž se závazky vůči zaměstnavateli nebo klientu dostanou do konfliktu s profesními nebo etickými pravidly, by měli takové nežádoucí podmínky upravit nebo rezignovat.

KÁNON 4. Povinnosti vůči profesním kolegům

Členové by měli respektovat práva, zájmy a přínos svých profesních kolegů.

STANDARD 4.1

Členové by měli respektovat a uznávat profesionální postavení a přínos svých kolegů.

Pravidlo 4.1.1 Člen musí patřičně uznávat práci ostatních v rámci profesionálních úkolů a nesmí vědomě přijmout uznání, které patří jinému.

Pravidlo 4.1.2 Člen nesmí napodobovat jiného v ústní nebo písemné komunikaci nebo používat materiály, připravené jinými, bez patřičného uvedení autora.

STANDARD 4.2

Členové by měli být přesní, pravdomluvní a otevření při každé komunikaci s ostatními v souvislosti s profesními kolegy.

Pravidlo 4.2.1 Člen nesmí vydat chybné stanovisko(a), zavádějící stanovisko(a) nebo senzační, přehnané, defamující a /nebo nezaručené stanovisko(a) týkající se profesního kolegy.

KÁNON 5. Povinnosti vůči Institutu a profesi

Členové by se měli kontinuálně snažit zlepšit geologickou profesi tak, aby byla stále více přispívala prospěchu společnosti.

STANDARD 5.1

Členové by se měli snažit zlepšovat své profesní znalosti a schopnosti.

STANDARD 5.2

Členové by měli spolupracovat s ostatními z oboru a napomáhat šíření geologických znalostí.

STANDARD 5.3

Členové by měli pracovat na zlepšování standardů geologického vzdělávání, výzkumu, výcviku a praxe.

STANDARD 5.4

Členové by měli nejenom udržovat tyto etické standardy příkazem a příkladem, ale také napomáhat radou ostatním členům, aby takové standardy zachovávali.

STANDARD 5.5

Pokud se členové dozví o porušení těchto Pravidel jiným členem, měli by předložit dostatečné důkazy o takovém porušení pozornosti Institutu.