Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Užitečné odkazy pro odborníky

Užitečné odkazy pro odborníky

Státní správa

Asociace, sdružení, spolky
Unie geologických asociací http://www.uga.cz/
Česká asociace inženýrských geologů https://www.caig-uga.cz/ 
Česká asociace geofyziků https://www.caag.cz/ 
Česká asociace ložiskových geologů http://www.calg.cz 
Asociace pro využití tepelných čerpadel www.avtc.cz/ 
Slovenská asociácia hydrogeológov sah-podzemnavoda.sk/ 
International Association of Hydrogeologists iah.org/ 
Česká geotermální asociace http://www.cgta.eu/
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR https://www.sovak.cz/
Asociace pro vodu ČR z.s. http://www.czwa.cz/
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z. s. http://cvtvhs.cz/
Asociace sanačních společností www.a-sanace.cz
International Mine Water Association www.imwa.info
Ostatní
portál TZB www.tzb-info.cz/ 
časopis Vodní hospodářství vodnihospodarstvi.cz/ 
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM https://www.vuv.cz/ 
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA https://cgs.gov.cz/
DIAMO https://www.diamo.cz/cs
Správa úložišť radioaktivních odpadů https://www.surao.cz/
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR https://nature.cz/
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav www.chmi.cz
Portál Staré ekologické zátěže www.sekm.cz
nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
centrální evidence vodoprávní evidence https://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centr
mapa správcovství vodních toků https://voda.gov.cz/?page=spravcovstvi-vodnich-toku-
veřejný registr půdy https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpi
HAMR – mapová aplikace https://hamr.chmi.cz/hamr-JS/
Národní geoportál INSPIRE geoportal.gov.cz/
Hydroekologický informační systém VÚV TGM, v.v.i. heis.vuv.cz/
portál Sucho v krajině suchovkrajine.cz/
analýza výškopisu https://ags.cuzk.cz/av/
Státní báňká správa http://www.cbusbs.cz/cs/
Vysoké školy a vzdělávání v oboru geologie
Univerzita Karlova https://ag.natur.cuni.cz/
Technická univerzita Ostrava https://www.vsb.cz/
Česká zemědělská univerzita, Praha https://www.czu.cz/
Masarykova univerzita, Brno https://www.muni.cz/
Technická univerzita v Liberci https://www.tul.cz/
Univerzita Pardubice https://www.upce.cz/
Mendelova univerzita v Brně https://mendelu.cz/
Vysoké učení technické v Brně https://www.vut.cz/
Univerzita Palackého v Olomouci https://www.upol.cz/
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem https://www.ujep.cz/cs/
Univerzita Komenského v Bratislavě https://uniba.sk/
Gymnázium a SPŠ Duchcov https://www.gspsd.cz/index.php?type=Post&id=275&i
Povodí
Povodí Vltavy, s.p. https://www.pvl.cz/
Povodí Labe, s.p. https://www.pla.cz/
Povodí Ohře, s.p. https://www.poh.cz/
Povodí Odry, s.p. https://www.pod.cz/
Povodí Moravy, s.p. http://www.pmo.cz/
Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz/ 
Ministerstvo zemědělství eagri.cz/
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz/
Legislativa https://www.zakonyprolidi.cz
Vodní právo https://www.mzp.cz/
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Vyhláška 371/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Geologické předpisy
Zákon č. 62/1988 Sb., zákon České národní rady o geol…. (geologický zákon)
Stavební předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon)
Životní prostředí
Zákon č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Horní právo
Zákon č. 44/1988 Sb. Horní zákon
Zákon č. 61/1988 Sb. Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Energetika
Balneologie
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ochranná pásma zdrojů a lázeňská místa:

https://www.mzcr.cz/ochranna-pasma-a-lazenska-mista/#teplice_v_cechach

Český inspektorát lázní a zřídel:

https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/cesky-inspektorat-lazni-a-zridel-cil/