Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti

Náležitosti zpráv pro garanty za obory a požadavky ČAH na jejich kvalitu a délku praxe

ČAH požaduje v případě žádosti o odbornou způsobilost min. 3 roky praxe na pozici odborného geologa od magisterské promoce. Praxe může být získávána už během magisterského studia, tedy po úspěšném zakončení bakalářského studia geologie (titul Bc.), nicméně je vždy ověřováno, že v žádosti vykazovaná praxe byla opravdu na pozici odborného geologa, byť to byla pouze pozice juniorní, ale nezapočítává se vykázaná praxe negeologická, tj. na pozici technika, administrativního pracovníka, vzorkaře, měřiče apod.. Taková praxe nebude odbornými garanty uznána, i když se jednalo o geologickou firmu. Z hlediska pracovního úvazku během studia je rozdíl ve zkušenostech a také objemu pracovního úvazku. Proto nebude uznána praxe s úvazkem menším než 0,5.

Posouzení předložených zpráv a znalostí v rámci ústní zkoušky se řídí dle následujících paragrafů Vyhl. MŽP č. 206/2001:

§ 5
Posouzení odborné úrovně dosavadních prací

 1. Odborná úroveň dosavadních prací se posuzuje hodnocením předložených prací odbornými garanty. Pro získání osvědčení je nezbytné, aby žadatel obdržel kladné hodnocení a doporučení nejméně dvou odborných garantů.
 2. Posouzení odborné úrovně dosavadních prací musí být provedeno písemně a odborný garant v něm musí podrobně uvést důvody, pro které doporučuje, či nedoporučuje přiznání odborné způsobilosti. Tyto důvody musí být opřeny o posouzení odborné úrovně dosavadních prací, popřípadě dalších geologických prací, jejichž autorem je prokazatelně žadatel. Hodnocení musí být odborným garantem podepsáno a datováno.
 3. Odborné garanty pro jednotlivé obory geologických prací jmenuje a odvolává ministerstvo z řad odborníků doporučených profesními organizacemi. Pro každý obor je jmenováno nejvýše 7 odborných garantů. Doporučení na jmenování, která předkládají stavovská a profesní sdružení geologů a geologických organizací, musí obsahovat profesní profil navrhovaného odborného garanta a podrobné věcné odůvodnění.

§ 6
Ověření znalosti právních předpisů

 1. Znalost právních předpisů se ověřuje zkouškou před zkušební komisí (dále jen „komise“). Komisi tvoří předseda, místopředseda a další členové, kteří jsou jmenováni a odvoláváni ministerstvem. Komise má nejméně 4 a nejvýše 7 členů. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Činnost komise zajišťuje tajemník komise jmenovaný ministerstvem, který není členem komise.
 2. Komise je schopná usnášení za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy a nejméně tří dalších členů komise. Rozhoduje se prostou většinou hlasů z přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
 3. Předmětem zkoušky je ověření znalosti následujících právních předpisů a schopnosti jejich aplikace:
  1. u všech žadatelů zákon a prováděcí právní předpisy k zákonu,
  2. u žadatelů o obor ložisková geologie horní zákon, právní předpisy upravující hornickou činnost a příslušné části stavebního zákona, v ustanoveních dotýkajících se geologických ložiskových prací a využití jejich výsledků,
  3. u žadatelů o obory hydrogeologie, inženýrská geologie, environmentální geologie a sanační geologie právní předpisy z oblasti činností prováděných hornickým způsobem, zákon o vodách a stavební zákon, v ustanoveních dotýkajících se příslušných geologických prací,
  4. u všech žadatelů občanský zákoník, obchodní zákoník, správní řád a právní předpisy upravující zákonem chráněné zájmy, které představují střety s projektováním, prováděním a vyhodnocováním geologických prací. Předmětem zkoušky jsou ustanovení, která se týkají přípravy, realizace, vyhodnocení a likvidace následků geologických prací a využití jejich výsledků.
 4. V rámci ověřování odborné způsobilosti je možné zkoušku ze znalostí právních předpisů nejvýše dvakrát opakovat, a to nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.
 5. Bližší vymezení právních předpisů a okruhy otázek ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a sdělí je žadateli v předvolání ke zkoušce.
 6. Výsledkem zkoušky je výrok komise „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. V případě, že uchazeč nevyhověl, seznámí předseda komise uchazeče s důvody, které komisi vedly k negativnímu hodnocení. Výsledek zkoušky se vyhlašuje v den konání zkoušky.
 7. O zkoušce je vyhotoven protokol, ve kterém se uvedou zkušební otázky a výsledek zkoušky. V případě, že žadatel nevyhověl, uvede se zdůvodnění. Protokol podepisuje předseda nebo místopředseda komise.

§ 7
Důvěrnost

Materiály předložené žadatelem k žádosti o odbornou způsobilost jsou důvěrné a bez předchozího písemného souhlasu žadatele mohou být zpřístupněny pouze odborným garantům a zaměstnancům ministerstva, kteří zajišťují ověřování odborné způsobilosti.

§ 8
Způsob evidence a zveřejňování vydaných osvědčení

 1. Evidence ministerstva o vydaných osvědčeních (dále jen „evidence“) obsahuje jmenný seznam držitelů vydaných osvědčení a jejich adresu, vymezení oboru geologických prací, pro které osvědčení platí, datum vydání osvědčení a termín platnosti osvědčení u těch osvědčení, která byla vydána na dobu určitou podle dosavadní právní úpravy.
 2. Každý může nahlížet do evidence a pořizovat z ní výpisy a opisy.
 3. Údaje z evidence zveřejňuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a na jeho internetové stránce.

§ 9
Přechodná ustanovení

 1. Platná osvědčení vydaná na dobu určitou podle dosavadní právní úpravy zůstávají v platnosti na dobu, na kterou byla vydána.
 2. Žadatel s osvědčením vydaným na dobu určitou podle dosavadní právní úpravy, který si podá žádost před uplynutím této doby, může projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce do šesti měsíců od uplynutí platnosti osvědčení.
 3. Osvědčení vydaná pro obor geologické práce-sanace se považují za osvědčení vydaná pro obor sanační geologie.

Okruhy témat otázek ke zkouškám odborné způsobilosti jsou ke stažení na tomto odkazu:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odborna_zpusobilost/$FILE/OG-Okruhy_ke_zkousce-20221108.pdf