Čtvrtek, 23. května, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Základní informace k získání odborné způsobilosti

Základní informace k získání odborné způsobilosti

Podmínky získání odborné způsobilosti dle zákona 62/1988 Sb. upravuje vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb.., a jsou následující:

Fyzická osoba žádající o osvědčení odborné způsobilosti (dále jen „žadatel“) musí splňovat tyto podmínky:

 1. bezúhonnost,2)
 2. vysokoškolské vzdělání v oblasti přírodních nebo technických věd s geologickým zaměřením a praxi v oboru v délce nejméně tří let nebo úplné střední odborné vzdělání s geologickým zaměřením s praxí v oboru nejméně pěti let,
 3. podíl na řešení geologických úkolů; prokazuje se autorstvím nebo autorským podílem na celkovém řešení geologických úkolů v oboru, pro který se žádá osvědčení, nebo autorstvím publikací zaměřených na požadovaný obor,
 4. odborná úroveň dosavadních prací (§ 5),
 5. složení zkoušky ze znalosti právních předpisů souvisejících s geologickou činností (dále jen „znalost právních předpisů“) (§ 6).
Náležitosti žádosti o osvědčení odborné způsobilosti dle §4 odst. 3 vyhlášky jsou následující:
 • jméno, příjmení, akademický titul, popř. též vědeckou hodnost, dále datum a místo narození, adresu trvalého bydliště a telefonní, popř. elektronické spojení,
 • obor, pro který je odborná způsobilost žádána,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší šesti měsíců,
 • doklady o požadovaném vzdělání. U středoškolsky vzdělaných žadatelů jsou požadovány úředně ověřené kopie vysvědčení prokazující složení maturitní zkoušky z předmětu výuky se zaměřením na geologii. U absolventů vyšších odborných škol se geologické zaměření studia prokazuje úředně ověřenou kopií dokladu o absolutoriu. U vysokoškolsky vzdělaných žadatelů je požadována úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo obdobného dokladu vydaného vysokou školou, který prokazuje získání vysokoškolského vzdělání podle § 3 písm. b). Pokud z předloženého dokladu není zřejmé, že tato podmínka je splněna, je třeba žádost doplnit dokladem o studiu. Absolventi zahraničních škol předkládají obdobné doklady prokazující požadované odborné vzdělání,
 • údaje o délce a zaměření dosavadní praxe žadatele při projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací doložené přehledem dosavadní odborné činnosti a seznamem prací (projekty, dílčí a závěrečné zprávy nebo jejich části a další odborné práce) v oboru, pro který je žádáno osvědčení, jejichž je žadatel autorem nebo na jejichž celkovém řešení se autorsky podílel. Při větším počtu prací je možno uvést pouze výběr prací, které žadatel považuje za reprezentativní,
 • vybrané projekty, dílčí a závěrečné zprávy a další odborné práce, jimiž žadatel dokládá svoji odbornou úroveň a schopnosti projektovat, řídit a vyhodnocovat geologické práce.
Žadatelem dokládané dokumenty pro obory:
  • ložisková geologie: nejméně jeden projekt a jednu zprávu,
  • ostatní obory: nejméně jeden projekt a dvě zprávy, případně jiné odborné práce.

V případech, kdy žadatel nemůže předložit projekt, nahradí jej zprávou.

U projektů a zpráv, na kterých se žadatel pouze podílel, specifikuje formou čestného prohlášení tu část projektu nebo zprávy, která je jeho dílem.

Pokud některá předložená práce nebo její část tvoří obchodní tajemství objednatele prací, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti,

 • doklad o zaplacení správního poplatku kolkovými známkami. (Předává se u zkoušky).

Žádost obsahující výše uvedené náležitosti doručte na Odbor ochrany horninového a půdního prostředí MŽP prostřednictvím datové schránky MŽP, podatelny MŽP či poštovních služeb.

Uznávání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že jste již držitelem osvědčení odborné způsobilosti v geologii vydaném v jiném členském státě Evropské Unie, můžete si zažádat o uznání tohoto osvědčení i pro výkon činnosti v ČR.

Kompletní znění podmínek získávání odborné způsobilosti včetně okruhů otázek ke zkouškám a přihlašovacích formulářů je k nahlédnutí na tomto odkazu: https://www.mzp.cz/cz/odborna_zpusobilost