Úterý, 23. července, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Stanovy České asociace hydrogeologů

Stanovy České asociace hydrogeologů

Stanovy České asociace hydrogeologů, z.s.
v aktuálním znění ke dni 27.11. 2023

Článek I. Název a sídlo spolku

Česká asociace hydrogeologů, z. s. (dále ČAH), je spolkem se sídlem na adrese Areál VÚV TGM, v.v.i., P.O.BOX 90, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6.

 

Česká asociace hydrogeologů, z. s. je nezávislá, stavovská, dobrovolná organizace typu profesní komory zastupující odborné zájmy hydrogeologů v České republice, a pečující o rozvoj a úroveň oboru hydrogeologie. Vnitřní organizace ČAH, práva a povinnosti členů i volených orgánů ČAH se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle ČAH.

 

Článek II. Obor hydrogeologie

Hydrogeologie je vědní obor, který se zabývá podzemní vodou, jejím vznikem, výskytem, pohybem, složením, využitím, ochranou a ekologickými souvislostmi, ve vztahu ke stavbě a složení zemské kůry a ochraně celého životního prostředí. Je hraničním oborem mezi přírodními a technickými vědami. Opírá se o poznatky geologických věd a využívá poznatků dalších přírodních věd, především matematiky, fyziky a chemie. Hydrogeologie je integrována s řadou příbuzných oborů, jako jsou hydrologie, hydrogeochemie, užitá geofyzika, hydraulika podzemní vody a ochrana životního prostředí.

 

Článek III.  Účel spolku

 1. ČAH je samostatným dobrovolným spolkem členů, zabývajících se na profesionální úrovni problematikou podzemních vod v souladu se zájmy ochrany životního prostředí, jejich výzkumem, průzkumem, využíváním a ochranou.
 2. Posláním ČAH je zajišťování a ochrana společných profesních zájmů svých členů, a péče o rozvoj celého oboru hydrogeologie v ČR.
 3. Česká asociace hydrogeologů, z. s.:
  1. poskytuje pro své členy a celou hydrogeologickou obec odborné, informační a vzdělávací služby,
  2. rozvíjí obor hydrogeologie tak, aby se stále zkvalitňovala činnost hydrogeologů a tím se zvýšila efektivnost využívání a ochrany podzemních vod vedoucí k zásobování obyvatelstva zdravotně nezávadnou pitnou vodou,
  3. reprezentuje obor hydrogeologie a profesi hydrogeologa vůči státním orgánům, samosprávě i hospodářské sféře,
  4. hájí profesní zájmy svých členů a celé hydrogeologické obce,
  5. zajišťuje všeobecnou informovanost o úkolech a postavení oboru hydrogeologie, o údajích důležitých pro zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou a užitkovou vodou, a o ekologickém významu podzemních vod.
 4. Česká asociace hydrogeologů, z. s. působí na území České republiky.
 5. ČAH vykonává hlavní a vedlejší činnosti, uvedené dále.
 6. ČAH spolupracuje a koordinuje svou činnost s obdobnými profesními seskupeními v České republice a v zahraničí. ČAH je připravena spolupracovat s partnerskými profesními asociacemi dalších geologických oborů na vzniku jednotné geologické komory ČR.
 7. Česká asociace hydrogeologů, z. s. používá zkratku ČAH.

 

Článek IV. Hlavní činnost ČAH

 1. ČAH vykonává hlavní činnosti v souladu se svým účelem, zejména činnosti uvedené dále.

 

 1. Česká asociace hydrogeologů, z. s. zajišťuje pro své členy:
  1. informační služby (provozování webové stránky, vydávání elektronického informačního zpravodaje, rozesílání informací a pozvánek aj.),
  2. prosazování zájmů svých členů u státních orgánů,
  3. stanovení etických zásad profesionálního chování v hydrogeologii, a řešení stížností na jejich porušování,
  4. pořádání interních odborných seminářů, konferencí a vědeckých setkání,
  5. zpracování odborných metodik, postupů a doporučení,
  6. vzdělávací kurzy v rámci profesního celoživotního vzdělávání v oboru hydrogeologie.

 

 1. Česká asociace hydrogeologů, z. s. v rámci celého oboru:
  1. shromažďuje, šíří a publikuje odborné informace z oblasti hydrogeologie,
  2. zajišťuje spolupráci a koordinaci činnosti s jinými spolky, školami, státními orgány a dalšími organizacemi,
  3. společně s Českým komitétem Mezinárodní asociace hydrogeologů (IAH) uděluje nejvýznamnějším odborníkům Cenu Oty Hynie za celoživotní přínos oboru hydrogeologie,
  4. sleduje stav dodržování etických zásad podnikání v hydrogeologii, upozorňuje na jejich porušování a snaží se o zlepšování stavu,
  5. všestranně podporuje rozvoj oboru hydrogeologie a šíří její dobré jméno,
  6. zajišťuje populárně-naučnou osvětu oboru hydrogeologie v širší veřejnosti.

 

 1. ČAH je v oboru hydrogeologie partnerem státních orgánů. Pro jejich potřeby a v souladu s platnými předpisy:
  1. podílí se ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí na formulaci práv a povinností držitele osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie, sanační geologie a environmentální geologie,
  2. podílí se na posuzování, schvalování, udělování a odebírání osvědčení odborné způsobilosti k podnikatelské a jiné činnosti v oborech hydrogeologie, sanační geologie, a environmentální geologie,
  3. vyjadřuje se k legislativním opatřením, vydávanými státními orgány, pokud se týkají zájmů svých členů a oboru hydrogeologie (zákony, vyhlášky, nařízení, technické normy apod.),
  4. dle možností poskytuje orgánům státní správy a samosprávy odborné konzultace.

 

 1. ČAH je připravena:
  1. vybírat ze svých řad odborníky na posuzování závažných odborných, vědeckých a technických záměrů, projednávaných státními orgány i soukromými firmami,
  2. aktivně spolupracovat při řešení velkých ekologických havárií a přírodních katastrof,
  3. spolupracovat při organizaci a koncepci výuky geologie a hydrogeologie na vysokých školách, příp. i na středních školách,
  4. napomáhat výzkumným aktivitám v oboru,
  5. vyjadřovat se k výběru a jmenování soudních znalců v oborech a specializacích týkajících se hydrogeologie a sanační geologie.
 2. Žádná z hlavních činností ČAH není podnikáním ani soustavnou výdělečnou činností.
 3. Hlavní činnost je financována z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností, z výnosu svého majetku a sponzorských darů.

 

 

Článek V. Vedlejší činnost ČAH

 1. ČAH může vykonávat i vedlejší hospodářské či jiné výdělečné činnosti. Jde zejména o tyto aktivity nejen pro členy ČAH, ale i pro ostatní odborníky, pracovníky státní správy a samosprávy, i další zájemce:
 2. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 3. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 4. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
 5. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 6. Zisk z vedlejších činností se používá výhradně k podpoře hlavních činností a k úhradě nákladů na vlastní správu a provoz spolku.

 

Článek VI. Členství

 1. ČAH sdružuje na principu dobrovolnosti všechny zájemce, kteří jsou vědecky, odborně nebo jinak činní v oboru hydrogeologie a oborech příbuzných, a mají pro tuto činnost odbornou, vědeckou či jinou kvalifikaci.
 2. Řádným členem ČAH se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, pokud je činná v oboru na území ČR, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 3. Členy ČAH se mohou stát pouze fyzické osoby, členství právnických osob není přípustné.
 4. Členství v ČAH nevylučuje členství v jiných organizacích.
 5. Přihlášky k řádnému členství přijímá výkonná rada prostřednictvím klasické pošty, e-mailu, osobní žádosti nebo elektronické přihlášky na webu spolku. O členství rozhoduje a členství potvrzuje výkonná rada ČAH na návrh tajemníka. Žadatel se stává řádným členem ke dni rozhodnutí výkonné rady ČAH. Na členství není právní nárok.
 6. Kromě řádného má ČAH i čestné členství. Valná hromada může rozhodnout o přijetí čestných členů ČAH. Automaticky se čestnými členy stávají nositelé Ceny Oty Hynie. Pro čestné členy platí všechna práva a povinnosti řádných členů kromě povinnosti platit členské příspěvky.
 7. Členství zaniká:
  1. písemným oznámením člena,
  2. nezaplacením členských příspěvků za poslední dva roky,
  3. vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady,
  4. úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,
  5. zánikem ČAH,
  6. přeměnou ČAH na jinou právní formu.
 8. Vyloučit člena může valná hromada z následujících důvodů:
  1. hrubé porušování profesionální etiky v podnikatelské činnost člena,
  2. hrubé narušování principu vzájemné kolegiality mezi členy hydrogeologické obce,
  3. jednání proti zájmům ČAH, nerespektování právoplatných usnesení orgánů ČAH,
  4. jiné hrubé porušování stanov spolku.
 9. Členové ČAH neručí za dluhy spolku, a ČAH neručí za dluhy svých členů.

 

Článek VII. Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen má právo:
  1. volit výkonné orgány a být do nich volen,
  2. zúčastňovat se valné hromady, jednat na ní,
  3. předkládat návrhy a připomínky valné hromadě i výkonné radě, a obdržet odpověď na svá podání v přiměřené době,
  4. hlasovat na valné hromadě,
  5. být informován o celé činnosti ČAH, o všech jejích akcích a aktivitách, a zúčastňovat se jich,
  6. využívat výhod člena ČAH (slevy na účastnických poplatcích apod.).

 

 1. Každý člen je povinen:
  1. dodržovat stanovy ČAH,
  2. nejednat proti zájmům ČAH,
  3. plnit usnesení valné hromady ČAH,
  4. řádně platit členské příspěvky,
  5. dodržovat přijaté etické zásady profesionálního chování v odborné činnosti a podnikání,
  6. dodržovat principy vzájemné kolegiality mezi členy ČAH i ostatními členy hydrogeologické obce.
 2. Od každého člena se očekává aktivní podpora záměrů a činnosti ČAH.

 

Článek VIII. Členské příspěvky

 1. Členský příspěvek se stanovuje jako roční, a je splatný do konce kalendářního roku.
 2. Aktuální výši členského příspěvku určuje zpravidla výkonná rada.
 3. Čestní členové členský příspěvek nehradí.
 4. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout, snížit či odložit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí, snížení nebo odložení rozhoduje výkonná rada.

 

Článek IX. Seznam členů

 1. ČAH vede pro své potřeby seznam členů s následujícími údaji: jméno a příjmení, tituly, kontaktní adresa, datum narození, telefon, e-mail, zaměstnavatel (název, adresa).
 2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí tajemník ČAH. Provede zápis nového člena do seznamu nebo výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku nebo zániku členství.
 3. Seznam členů (v rozsahu jména, příjmení a tituly) může být uveřejněn na webových stránkách a v dalších veřejných materiálech spolku v rozsahu neúplném, tj. pouze těch členů, kteří s uveřejněním projevili souhlas.
 4. Tajemník je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů úplný výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá. Výpis může obsahovat pouze jména, příjmení a tituly.

 

Článek X. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. valná hromada
  2. výkonná rada
  3. předseda
 2. Funkční období výkonné rady a předsedy je pět let. Členové výkonné rady, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu z ostatních členů ČAH, až do nejbližšího zasedání valné hromady.
 3. Členství ve volených orgánech zaniká:
  1. úmrtím člena,
  2. uplynutím funkčního období,
  3. rezignací člena voleného orgánu,
  4. odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou,
  5. zánikem členství v ČAH.

 

 

Článek XI. Valná hromada

 1. Valná hromada je tvořena všemi členy ČAH a je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valná hromada má především tyto hlavní úkoly:
  1. určuje hlavní zaměření spolku, a v její působnosti jsou veškerá rozhodnutí zásadní důležitosti,
  2. schvaluje a upravuje stanovy ČAH,
  3. rozhoduje o počtu členů výkonné rady (viz čl. XII, písm. a), volí ji a odvolává, a to tajnou volbou; členové výkonné rady jsou voleni z kandidátů navržených výkonnou radou a valnou hromadou.
  4. projednává a schvaluje výroční zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření předkládané výkonnou radou za uplynulé období, je oprávněna provádět kontrolu hospodaření,
  5. projednává a řeší spory a stížnosti, které ji předává výkonná rada, anebo stížnosti vznesené přímo na valnou hromadu,
  6. schvaluje návrh rozpočtu připravený výkonnou radou a vytyčuje program činnosti na další funkční období,
  7. může jmenovat další dočasné nebo trvalé orgány spolku, např. s pravomocemi kontrolní nebo rozhodčí komise,
  8. na návrh výkonné rady rozhoduje o vyloučení členů spolku,
  9. jmenuje likvidátora při zániku spolku,
  10. rozhoduje o přeměně spolku na jinou právní formu,
  11. je oprávněna rozhodovat o všech dalších otázkách činnosti spolku.
 3. Valnou hromadu svolává výkonná rada dle potřeby, nejméně však jednou za rok.
 4. Právo zúčastnit se valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni řádní i čestní členové spolku. Přítomnost hostů a dalších osob na valné hromadě je vázána na souhlas valné hromady; tyto osoby ale nemají právo hlasovat, volit ani být voleni.
 5. Pozvánka na valnou hromadu spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
 6. Již svolané zasedání valné hromady může svolavatel odvolat nebo odložit. Pokud tak však učiní méně než týden před konáním valné hromady, účelně vynaložené náklady vzniklé těm členům, kteří se dostavili na původně svolanou valnou hromadu, je povinen uhradit.
 7. Rozhodování se na valné hromadě děje zásadně hlasováním, přičemž rozhoduje prostá většina hlasů. Každý řádný nebo čestný člen má jeden hlas. Je-li některý řádný člen současně i čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací (veřejně zvednutím ruky) a v případech, kdy se rozhoduje o volbě a odvolání členů výkonných orgánů, tajně pomocí hlasovacích lístků. Valná hromada může o kterémkoliv připravovaném hlasování rozhodnout, že bude tajné.
 8. Členové hlasují nejdříve o návrhu výkonné rady, a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy.
 9. Funkční období výkonných orgánů ČAH je pětileté. Valná hromada může kdykoliv rozhodnout o zkrácení funkčního období a zvolit nové orgány spolku. Pokud se valná hromada nesejde do uplynutí 5 let funkčního období, staré výkonné orgány plní své funkce až do doby ustavení orgánů nových, nepřijímají však zásadní a dlouhodobá rozhodnutí.
 10. Ze závažných důvodů je možné svolat mimořádnou valnou hromadu, a to v těchto případech:
  1. Každý člen ČAH může požádat výkonnou radu o svolání mimořádné valné hromady, pokud doloží písemný souhlas čtvrtiny členů ČAH. Nesvolá-li výkonná rada valnou hromadu do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat valnou hromadu na náklady spolku sám.
  2. Pokud přestane z různých důvodů trvale vykonávat činnost výkonná rada spolku nebo klesne-li počet jejích členů pod polovinu, jsou zbylí členové výkonné rady povinni svolat mimořádnou valnou hromadu; pokud tak neučiní do 60 dnů od ukončení činnosti výkonných orgánů, je oprávněn svolat mimořádnou valnou hromadu kterýkoliv člen spolku, aniž musí splnit požadavky uvedené v odstavci 1.
  3. Výkonná rada může svolat mimořádnou valnou hromadu, kdykoliv nastanou závažné důvody.
 11. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebné množství členů, s využitím § 247 NOZ, odst. 3, náhradní zasedání valné hromady se uskuteční o jednu hodinu později. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů.
 12. Jednání valné hromady řídí předseda, popř. místopředseda nebo jiný pověřený člen. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce a odsouhlasen v úvodu valné hromady. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze zařadit na program jednání jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných na usnášeníschopné valné hromadě.
 13. Předseda nebo ten, kdo zasedání valné hromady právoplatně svolal, zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

 

Článek XII. Výkonná rada

 1. Výkonná rada je voleným orgánem tvořeným alespoň 5 členy.
 2. Výkonná rada je výkonný orgán spolku, který řídí činnost ČAH v období mezi valnými hromadami v souladu se stanovami, usneseními valné hromady, a platnými zákony po celé své funkční období.
 3. Výkonná rada odpovídá valné hromadě za řádné hospodaření ČAH, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu.
 4. Členové výkonné rady zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce předsedu, prvního místopředsedu, místopředsedu pro UGA, místopředsedu pro odbornost a etiku, tajemníka, příp. volí další členy do funkcí dle potřeby. Zvolené funkcionáře může výkonná rada kdykoliv odvolat a ze svých členů zvolit nové.
 5. Zasedání výkonné rady svolává předseda podle potřeby, zpravidla čtyřikrát ročně.
 6. Každý člen výkonné rady má právo požádat o svolání mimořádného zasedání výkonné rady v nejbližším možném termínu. Pokud požadované zasedání výkonné rady předseda nesvolá nejpozději do 30 dnů od žádosti, mimořádné zasedání výkonné rady je oprávněn svolat první místopředseda nebo tajemník.
 7. Jednání výkonné rady řídí předseda, pokud výkonná rada nerozhodne jinak. Svá rozhodnutí výkonná rada zásadně přijímá hlasováním. Výkonná rada je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny svých členů. Při hlasování mají všichni členové výboru jeden hlas. Pokud je hlasování nerozhodné, rozhoduje hlas předsedy, nebo toho, kdo jednání řídí. Na schůzi výkonné rady mohou být zváni hosté, hlasování se však neúčastní.
 8. První místopředseda zastupuje předsedu a plní všechny jeho funkce v době jeho nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci.
 9. Místopředseda pro UGA zajišťuje styk ČAH s Unií geologických asociací (UGA) a zastupuje v ní zájmy ČAH.
 10. Obdržené stížnosti a podněty týkající se kvality odborné práce, etiky podnikání a porušení zásad kolegiality řeší zpravidla místopředseda pro profesní etiku, pokud výkonná rada nepověří jiného svého člena. Místopředseda pro profesní etiku, příp. jiný pověřený člen připravuje návrhy vyřešení stížnosti a podnětů, které jsou schvalováno výkonnou radou.
 11. Tajemník odpovídá za evidence členů, vede databázi členů, eviduje placení členských příspěvků a zajišťuje kontakt se členy.
 12. Pokud počet členů výkonné rady klesne pod polovinu, případně z jiného důvodu není výkonná rada funkční, zbylí členové jsou povinni v nejbližším možném termínu, nejpozději do 60 dnů, svolat mimořádnou valnou hromadu. Pokud ji nesvolají společně, má tuto povinnost po uplynutí 60 dnů každý zbylý člen výkonné rady jednotlivě, stejně jako kterýkoliv jiný člen spolku. Do té doby je každý jednotlivý zbývající člen výkonné rady, případně jiný člen ČAH, povinen dle svých možností zajistit zachování důležitých listin spolku, účetních dokladů apod., aby mohly být předány valné hromadě.
 13. Výkonná rada ČAH plní zejména tyto funkce:
  1. zajišťuje průběžné plnění činností ČAH,
  2. navenek vůči státním orgánům a dalším právnickým i fyzickým osobám vystupuje a jedná jménem ČAH prostřednictvím svého předsedy či jiného pověřeného člena,
  3. vyřizuje obdržené stížnosti na porušování etických norem svými členy a na kvalitu prováděných hydrogeologických prací,
  4. svolává a organizuje valné hromady,
  5. předkládá valné hromadě zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření, a další návrhy,
  6. přijímá nové členy, provádí evidenci členské základny, stanovuje výši členských příspěvků, navrhuje valné hromadě vyloučení členů,
  7. zajišťuje řádnou péči o majetek, hospodaří s finančními prostředky a dalším majetkem spolku,
  8. plní ostatní úkoly vyplývající ze závěrů valné hromady a platných předpisů.

 

Článek XIII. Předseda

 1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku. Je volen výkonnou radou ze členů výkonné rady. Předseda vystupuje a jedná samostatně ve všech věcech spolku. Ve svém jednání a rozhodování je vázán závěry valné hromady, výkonné rady a platnými předpisy.
 2. Předseda zpravidla řídí jednání valné hromady a zasedání výkonné rady, pokud tyto orgány nerozhodnou jinak. V období mezi valnými hromadami a zasedáními výkonné rady předseda zajišťuje běžné provozní záležitosti spolku.
 3. V případě potřeby rychlého rozhodnutí ve věcech převyšující úroveň běžných provozních záležitostí, kdy není možné počkat na nejbližší zasedání výkonné rady, si předseda zajistí souhlas členů výkonné rady, tzv. metodou „per rollam“, tedy souhlas s  návrhem na dálku, obvykle elektronickou poštou.
 4. V případě, že předseda není dočasně schopen vykonávat svoji funkci, zastupuje ho v plném rozsahu první místopředseda. V případě odstoupení předsedy z funkce nebo trvalé neschopnosti vykonávat funkci výkonná rada zvolí nového předsedu.
 5. Předseda může být v případě potřeby odvolán výkonnou radou, a ta může provést volby nového předsedy ze svých členů.
 6. Předseda je povinen svolávat zasedání výkonné rady v souladu s čl. XII. písm. e) těchto stanov.

 

 

Článek XIV. Majetek a hospodaření spolku

 1. Česká asociace hydrogeologů, z. s. je samostatný právní subjekt, který hospodaří s finančními prostředky získávanými z činnosti spolku, jakož i z jiných zdrojů (dary, dědictví, odkazy, výnosy z majetku aj.).
 2. ČAH je neziskovou organizací, prostředky spolku musí být používány pouze k zajištění činností dle těchto stanov a platných předpisů k zajištění  vlastní činnosti, a nesmějí být používány k bezdůvodnému obohacování členů ani zaměstnanců spolku. Toto ustanovení nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
 3. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. O užití finančních prostředků a majetku spolku rozhoduje výkonná rada v rámci valnou hromadou schválených záměrů a v souladu se stanovami a platnými předpisy. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá výkonná rada.
 4. Hospodaření je za uplynulé období (zpravidla jeden rok) schvalováno valnou hromadou na základě zprávy o hospodaření, kterou předkládá výkonná rada ČAH.
 5. Valná hromada je oprávněna si vyžádat jakékoliv další podklady a provádět vlastní kontrolní šetření. Osoby dočasně zmocněné valnou hromadou ke kontrole hospodaření jsou oprávněny nahlížet do všech účetních a dalších podkladů, a členové výkonné rady jsou povinni s nimi spolupracovat a poskytnout jim bez průtahů veškeré vyžádané dokumenty.
 6. Valná hromada je oprávněna ustavit trvalý orgán s pravomocemi kontrolní komise a pověřit ho průběžnou kontrolou hospodaření spolku.
 7. Přístup k účtům spolku a právo nakládat s finančními prostředky a dalším majetkem má zpravidla předseda a tajemník, případně další osoby zmocněné valnou hromadou nebo výkonnou radou ČAH. Odebrat toto zmocnění má právo orgán, který zmocnění vydal, nebo orgán nadřízený. Osobě zmocněné valnou hromadou může v závažných důvodech (zpravidla při nebezpečí z prodlení) pozastavit toto zmocnění výkonná rada, a to na dobu do nejbližší valné hromady.
 8. Výkonná rada stanoví osobu, která bude sledovat a evidovat veškeré nakládání s finančními prostředky a dalším majetkem spolku, zajistí vedení účetnictví, a bude zajišťovat další související činnosti. K tomu je každý člen ČAH, který má oprávnění nakládat s finančními prostředky a s dalším majetkem ČAH, povinen bez prodlení poskytovat této osobě všechny údaje o pohybu majetku ČAH. Neplnění této povinnosti je důvodem k odnětí nebo pozastavení jeho práva dále nakládat s majetkem ČAH.

 

Článek XV. Vztah k jiným organizacím

 1. Česká asociace hydrogeologů, z. s. je připravena k úzké spolupráci s podobně zaměřenými profesními, odbornými a zájmovými organizacemi u nás i v zahraničí. Nejbližší vztahy má ČAH s Unií geologických asociací, jejíž je členem, s Českým komitétem Mezinárodní asociace hydrogeologů, a s profesními asociacemi ostatních aplikovaných geologických oborů.
 2. ČAH je připravena aktivně usilovat ve spolupráci s ostatními profesními organizacemi geologických oborů o vznik jednotné geologické komory České republiky.

 

 

Článek XVI. Zánik a likvidace spolku

 1. Spolek může zaniknout zrušením na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku spolku valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis majetku spolku, a soupis zpřístupní vhodným způsobem všem členům spolku.
 3. Při zániku spolku likvidátor nejdříve vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná hromada předchozí návrh zamítla.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

Článek XVII. Účinnost

 1. Účinnost stanov je stanovena dnem schválení valnou hromadou, která se konala dne 24. 9. 2015.
 2. První změna stanov byla přijata usnesením Městského soudu v Praze dne 20. 4. 2021, pod čísly L 90/RD21/MPSH, Fj 140944/2021/MPSH.
 3. Druhá změna stanov byla přijata valnou hromadou ČAH dne 27. 11. 2023, a následně usnesením Městského soudu v Praze dne 20. 2. 2024, č. j. L90/RD31/MSPH, Fj 50773/2024/MSPH.

 

V Praze 27. 11. 2023

Za správnost: Josef Datel, předseda