Domů Kodex profesionálního chování Evropské federace geologů

Kodex profesionálního chování Evropské federace geologů

Preambule

Geologie je věda, která se zabývá složením, strukturou, zdroji, historií a vývojem Země a aplikací této vědy. Geologická praxe je profesí pro ty, kteří vlastní potřebnou kvalifikaci a/nebo profesionální zkušenost uznávanou jejich příslušnými státními orgány nebo na základě práva, a kteří se živí převážně takovou prací.

Preambule

Geologie je věda, která se zabývá složením, strukturou, zdroji, historií a vývojem Země a aplikací této vědy. Geologická praxe je profesí pro ty, kteří vlastní potřebnou kvalifikaci a/nebo profesionální zkušenost uznávanou jejich příslušnými státními orgány nebo na základě práva, a kteří se živí převážně takovou prací.

Všeobecné zásady

 1. Všichni geologové, kteří se řídí tímto kodexem, musí ve svém profesionálním chování brát zřetel k těmto standardům a k duchu následujících ustanovení tak, aby neškodili důstojnosti profese.
 2. Privilegium vykonávat geologickou profesi vyžaduje nejvyšší standardy integrity, morálky, profesionálního svědomí a morální odpovědnosti.
 3. Geolog je zodpovědný za dojem, který o své profesi vytváří v povědomí svého okolí a veřejnosti jako takové.
 4. Geolog je zavázán dodržovat profesionální mlčenlivost a chránit třetí strany.

Vztahy s ostatními geology

 1. Jednání geologa k jeho kolegům, zaměstnavatelům a třetím stranám, s nimiž je v kontaktu, by měla ovládat pravidla loajality a čestnosti. Zejména je od něj požadováno, aby neprozrazoval informace, které mohou diskreditovat jiného kolegu.
 2. Geolog nesmí věnovat své jméno ničemu, co je nepravdivé, ani uzavírat dohody, které poškozují klientovo postavení.

Vztahy s klienty

 1. Geolog musí vždy informovat svého klienta o skutečných omezeních praktických výsledků, které mohou být dosaženy z poskytované profesionální pomoci, zejména tam, kde to znamená zvýšené náklady klienta.
 2. Geolog se musí vyhnout jakémukoliv druhu nedbalosti při uplatňování své profese, zejména tam, kde znamená zvýšené riziko hmotné nebo morální újmy pro svého klienta nebo pro životní prostředí.
 3. Geolog nesmí měnit nebo popírat existenci skutečností nebo přijímaných technických nebo vědeckých pravd tak, aby tím zvýhodňoval klienta nebo zaváděl veřejnost.
  1. Geolog nesmí slibovat nebo vydávat specifické profesionální rady, které nemohou být podepřeny skutečnou, objektivní možností, nebo zveřejňovat profesionální kvalifikaci, kterou ve skutečnosti nemá s cílem odradit klienta od vyhledání jiných profesionálních geologů.
  2. Geolog musí konzultovat nebo radit konzultaci s ostatními specialisty, kdykoliv jsou tak zájmy jeho zaměstnavatele nebo klienta lépe uspokojeny. Ve svých závěrech musí rozlišovat mezi vlastní prací a prací svých kolegů.
  3. Pokud geolog – poté, co poskytne svou radu – zjistí, že tato nebude zcela dodržena, měl by, bez ohledu na své postavení, informovat relevantní osobu o předvídaných rizikách.
 4. Geolog by neměl přijímat funkci experta v jiném poli zájmů, než je jemu vlastní, pro některého ze svých pravidelných klientů nebo pro klienta, kterému již poskytoval pomoc.

Uplatňování tohoto Kodexu

 1. Tento kodex chování se uplatňuje vůči všem geologům, kteří patří k některé z profesních asociací, jež jsou členy Evropské federace geologů.
 2. Musí být dodržován ve všech zemích, v nichž geologové působí, jak definováno shora v ustanovení 12.
 3. Pokud v místě existuje doporučovaný kodex chování, geolog by jej měl dodržovat, jestliže rozsah jeho ustanovení není zahrnut v tomto Kodexu.

Členské státy Evropské federace geologů

Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Přidružený člen

USA

Pozorovatelé

Rakousko, Bulharsko, Kanada, Řecko, Norsko, Turecko