Čtvrtek, 20. června, 2024
Česká asociace hydrogeologů
člen Unie geologických asociací (UGA)
Domů Razítko držitele odborné způsobilosti

Razítko držitele odborné způsobilosti

Citujeme z pokynu ředitele geologického odboru MŽP:

Pro výrobu kulatého razítka, kterým podle zvláštního předpisu (§ 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů) opatřuje odpovědný řešitel geologických prací projekty, dílčí a závěrečné zprávy geologických prací, se stanovuje jednotný průměr otisku 36 mm a velikost velkých písmen 2 mm. Na obvodu razítka se uvede text „Odborná způsobilost v “ a tento text se doplní názvem oboru, popřípadě specializace v příslušném pádu (tj. např. „Odborná způsobilost v hydrogeologii“ – pozn. ČAH). Nad vodorovnou částí pavézy státního znaku bude vycentrovaně uvedeno pořadové číslo, které je uvedeno v rozhodnutí o přiznání odborné způsobilosti) tj. např. „č. 0283/1997“- pozn. ČAH). Text musí být vystředěn podle bodu, ve kterém podélná osa státního znaku protíná obvod razítka nad horní částí státního znaku. Státní znak je umístěn ve středu razítka. Jméno držitele odborné způsobilosti, včetně akademického titulu, se uvede:

  1. buď na obvodu vystředěně podle podélné osy státního znaku (v dolní části razítka – pozn. ČAH),
  2. ve vnitřní části razítka dole vystředěně podle podélné osy státního znaku v případech, kdy se jméno již na obvod nevejde (je příliš dlouhé nebo je na obvodu uvedeno více oborů odborné způsobilosti). V případě geologa, který je držitelem osvědčení pro více oborů, do jednoho razítka by se neměly uvádět více než dva obory současně (tj. např. „Odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii“) (text upraven ČAH).