Domů Akce, konference, události Ohlédnutí za XIV. hydrogeologickým kongresem v Liberci, 2.-5.9.2014

Ohlédnutí za XIV. hydrogeologickým kongresem v Liberci, 2.-5.9.2014

75
0

Po 5 letech od posledního hydrogeologického a inženýrskogeologického kongresu, který se úspěšně konal v Ostravě v roce 2009, jsem se opět sešli na dalším největším odborně-společenském setkání české hydrogeologické obce, v pořadí už čtrnáctém, tentokrát v Liberci. Hlavními pořadateli byli Technická univerzita v Liberci a Česká asociace hydrogeologů. Cílem XIV.

Po 5 letech od posledního hydrogeologického a inženýrskogeologického kongresu, který se úspěšně konal v Ostravě v roce 2009, jsem se opět sešli na dalším největším odborně-společenském setkání české hydrogeologické obce, v pořadí už čtrnáctém, tentokrát v Liberci. Hlavními pořadateli byli Technická univerzita v Liberci a Česká asociace hydrogeologů. Cílem XIV. hydrogeologického kongresu bylo zhodnotit vývoj oboru za uplynulé roky, prezentovat hlavní výsledky výzkumných i průzkumných prací a v neposlední řadě vytvořit prostor a čas pro setkávání, diskuse a přátelská posezení.

Na společné akci s inženýrskými geology jsme celkem uvítali přes 300 odborníků z firem, výzkumných institucí, vysokých škol i orgánů státní správy a samosprávy všech stupňů. Celkem 152 příspěvků bylo rozděleno do 15 sekcí, jejichž jednání probíhalo paralelně ve 3 sálech. Společné HG a IG jednání bylo větší či menší částkou podpořeno 15 firmami z našich oborů. Aquatest, Ekotechnika, Chemcomex, OPV, ADASI, HS geo, GE-TRA, ARCADIS, AZ consult, Gematest, GeoTec GS, STRIX, 4G consite.

Součástí programu byla i řada doprovodných akcí: společenský večer, odborná exkurze, čtyřem našim kolegům  – Arnoštu Grmelovi, Miroslavu Kněžkovi, Miroslavu Olmerovi a Janu Švomovi – byly předány Medaile Oty Hynie za celoživotní přínos oboru hydrogeologie, sešla se také valná hromada ČAH a přijala nové stanovy.

Jménem vědeckého výboru bych rád vyjádřil několik poděkování. Především děkuji rektorovi Technické univerzity v Liberci, panu prof. Dr. Ing. Zdeňkovi Kůsovi, za převzetí záštity nad naším jednáním a za umožnění – za příznivých finančních podmínek – pořádat kongresové setkání na půdě TUL v moderních prostorách právě postavené budovy. Technická univerzita v Liberci se chopila své role hlavního pořadatele akce velmi iniciativně a pověření pracovníci mají lví podíl na úspěšné přípravě celé akce. Za všechny bych chtěl jmenovat předsedkyni organizačního výboru Ing. Jindřišku Hauerovou, Mgr. Kamila Nešetřila a v neposlední řadě doc. Dr. Ing. Miroslava Černíka, CSc., díky kterému je tato akce podpořena projektem CZ.1.07/2.4.00/31.0189 Partnerská síť v oblastech moderního a ekologicky šetrného čištění vod a půd se zaměřením na vzájemné propojení akademické půdy a soukromého sektoru. Chtěl bych poděkovat i všem dalším kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na přípravě kongresu v rámci přípravného, organizačního či vědeckého výboru, jako členové čestného předsednictva či jako recenzenti; bez jejich dobrovolného úsilí bychom se sejít nemohli.

Na tomto místě mohou zaznít všechna další jména těch, kteří se tak či onak podíleli na přípravě HG kongresu: Jaroslav Bárta, Arnošt Grmela, Milan Hokr, Zbyněk Hrkal, Tomáš Charvát, Petr Kohout, Zdeněk Kudrna, Jiří Mls, Naďa Rapantová, Svatopluk Šeda, Jan Šembera, Jan Švoma Tomáš Vylita. Jsem velmi vděčný i kolegům organizátorům IG kongres (zvláště Jan Novotný, Jan Schröfel, Roman Vybíral ad. – naše spolupráce klapala jako hodinky a společným úsilím se podařilo oba kongresy velmi dobře zorganizovat). Díky i všem spolupořadatelům – Českému komitétu IAH, Výzkumnému ústavu vodohospodářskému TGM, v.v.i., Institutu geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava a Unii geologických asociací; jejich záštita odráží obecný a celostátní rozměr HG kongresu. Poděkování patří i časopisu Vodní hospodářství, který je už tradičním partnerem HG kongresů.

V posled­ní době se zvýrazňuje mezioborový charakter výzkumu a průzkumu v hydrogeologii a dalších oborech aplikované geologie. Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli pokračovat v úzké spolupráci s Českou asociací inženýrských geologů, a podobně jako předtím v roce 2009 v Ostravě koncipovat kongresové setkání jako společnou akci inženýrských geologů a hydrogeologů. Jsme přesvědčeni, že obě strany jsou vzájemným setkáváním obohacovány a naše užší spolupráce může přispět nejen k lepšímu poznání zkoumaných jevů a procesů v rámci konkrétních zakázek a projektů, ale i ke zvyšování úrovně našich aplikovaných oborů jako takových. Multidisciplinarita řešených úkolů se projevuje i v daleko intenzívnější spolupráci s dalšími souvisejícími obory. Je proto logické, že k účasti na kongresu jsme – více než dříve – přizvali i kolegy z blízkých oborů – zvláště z užité geofyziky, ložiskové geologie, sanačních techno­logií, hydrologie a vodního hospo­dářství. Je možné, že se tato úzká spolupráce vyvine do budoucna ve společná setkávání aplikovaných geologických oborů – uvidíme.

Všichni, kdo se profesně pohybují kolem podzemních vod, jejich průzkumu, využívání, ochrany i sanace, mají o čem diskutovat, náš obor prochází významnými změnami souvisejícími s postupnou změnou poptávky po našich pracích, zvyšující se konkurencí a stálým tlakem na nízké ceny prací. Pokud chceme udržet a dále zlepšovat úroveň hydrogeologie jako aplikovaného vědeckého oboru, nezbývá nám, než přes nepřízeň některých okolností, dodržovat vysoké odborné standardy a potřebné etické přístupy. Snad k tomu jednání kongresu napomohlo.

Díky všem účastníkům se akce podařila a nezbývá nám než se těšit na další, v pořadí už XV. kongres za 3-4 roky.

Josef V. Datel, předseda vědeckého výboru XIV. HG kongresu, předseda ČAH